Ratingi „BBB” i „BB+” dla Miasta Zabrze

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Zabrze – długoterminowy rating krajowy „BBB”, oraz długoterminowy rating międzynarodowy „BB+”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Są to ratingi niezamówione.

Przyznane jednostce ratingi odzwierciedlają poprawne zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z umiarkowanie dobrymi wynikami operacyjnymi zapewnia relatywnie bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2010 – 3Q2015(p) wzrastały z 541,13 mln zł w 2010 roku do 685,10 mln zł w 3Q2015(p) roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 4,83%.

Marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w stosunkowo niskim przedziale 2,64% – 6,91% osiągając średnią dla okresu w wysokości 4,38%.

Odnosząc się do kwestii gospodarki podatkowej Miasta, jego dochody podatkowe stanowiły od 38,53% do 41,65% dochodów bieżących. Średnio 35,90% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 46,11% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 26,21% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2010 – 3Q2015(p) wzrastało przeciętnie o 5,67% rocznie do poziomu 330,98 mln złotych, co stanowi 48,31% dochodów bieżących. Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadał z poziomu 72,45% w 2010 roku do 71,87% w 3Q2015(p) roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 3Q2015(p) roku wyniosą 8,59% dochodów własnych i będą wyższe o 0,58 p.p. niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,57%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia miasta wynosi 11 lat.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującą się marżą operacyjną poniżej 4%, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście zadłużenia – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia.

Rating może zostać podniesiony, jeśli Miasto będzie kontynuowało dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz będzie utrzymywało poziom marży operacyjnej powyżej 7%. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć obniżenie zadłużenia Miasta.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI.