Ratingi „AA” i „A-” dla Woj. Wielkopolskiego

INC Rating Sp. z o.o. nadał dla Województwa Wielkopolskiego długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA” oraz długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie „A-”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Jest to rating niezamówiony.

Ratingi województwa są rezultatem wysoce efektywnego zarządzania strategicznego i finansowego, które w symbiozie ze stosunkowo wysokim stopniem elastyczności po stronie wydatkowej, a także relatywnie wysoką zdolnością do generowania ponad przeciętnych nadwyżek operacyjnych w kolejnych latach – zapewniają bezpieczne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2010 – 2015 systematycznie wzrastały z 769,82 mln zł w 2010 roku do 833,57 mln zł w 2015 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 1,60%. Istotnym aspektem jest fakt, że marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w przedziale 10,58% – 22,70% osiągając średnią dla okresu w wysokości aż 16,47%. Dochody podatkowe w rozpatrywanym okresie stanowiły od 51,11% do 62,31% dochodów bieżących. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 24,78% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 41,50% wydatków ogółem, co wiązało się bezpośrednio ze stosunkowo znacznymi wydatkami majątkowymi poniesionymi przez województwo.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem między rokiem 2010 a 2015 wzrosło o 48,91% do poziomu 558,61 mln złotych, co stanowi 67,01% dochodów bieżących. Jednocześnie stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych wzrastał z poziomu 15,01% w 2010 roku do 96,91% w 2015 roku. Z kolei wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2015 roku wyniosą 11,23% dochodów własnych i będą wyższe o 4,46 p.p. niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,37%, natomiast średni teoretyczny okres spłaty zadłużenia wynosi 3 lata.

INC Rating zakłada, że wydatki majątkowe Wielkopolski pozostaną w najbliższych latach wysokie. Jednak dzięki możliwości współfinansowania projektów inwestycyjnych za pomocą środków unijnych, dochody majątkowe Województwa powinny również oscylować na relatywnie wysokim poziomie, co w połączeniu ze zdolnością jednostki do generowania wysokiej nadwyżki operacyjnej oraz krótkim teoretycznym okresem spłaty zaciągniętych zobowiązań powinno ograniczyć potrzeby województwa do zaciągania znacznego nowego zadłużenia w celu finansowania inwestycji w średnim okresie.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Ratingi mogą zostać podniesione w sytuacji, gdy podniesiony zostanie ogólny rating Polski, a w tym samym czasie wyniki operacyjne jednostki pozostaną bardzo dobre. Jednak w przypadku trwałego pogorszenia się wskaźnika marży operacyjnej, czy też istotnego wzrostu poziomu zadłużenia bezpośredniego, ratingi mogą ulec obniżeniu.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI.