Ratingi „AA” i „A-” dla Miasta Katowice

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Katowice – długoterminowy rating krajowy „AA”, oraz długoterminowy rating międzynarodowy „A-„. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Są to ratingi niezamówione.

Przyznane jednostce ratingi odzwierciedlają efektywne zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewnia bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2010 – 3Q2015(p) wzrastały z 1 251,22 mln zł w 2010 roku do 1 474,57 mln zł w 3Q2015(p) roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 3,34%.

Marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w rozpatrywanym okresie w stosunkowo wysokim przedziale tj. 10,2% – 15,75%.

Odnosząc się do kwestii gospodarki podatkowej Miasta, jego dochody podatkowe stanowiły od 49,84% do 51,59% dochodów bieżących. Średnio 34,62% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 41,38% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 25,29% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2010 – 3Q2015(p) wzrastało przeciętnie o 11,86% rocznie do poziomu 518,44 mln złotych, co stanowi jedynie 35,16% dochodów bieżących. Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych wzrastał z poziomu 30,90% w 2010 roku do 47,71% w 3Q2015(p) roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 3Q2015(p) roku wyniosą 4,35% dochodów własnych i będą wyższe o 1,49 p.p. niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 2,95%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia miasta wynosi 3 lata.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującą się marżą operacyjną poniżej 10%, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście zadłużenia – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia.

Rating może zostać podniesiony, jeśli Miasto będzie kontynuowało dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz będzie utrzymywało poziom marży operacyjnej powyżej 13%. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć obniżenie zadłużenia Miasta.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI.