Ratingi „A” i „BBB” dla Miasta Szczecin

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Szczecin – długoterminowy rating krajowy „A”, oraz długoterminowy rating międzynarodowy „BBB”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Są to ratingi niezamówione.

Przyznane jednostce ratingi odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewnia stosunkowo bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2010 – 3Q2015(p) wzrastały z 1 214,38 mln zł w 2010 roku do 1 807,55 mln zł w 3Q2015(p) roku, co implikuje stosunkowo wysoki skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 8,28%.

Marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w relatywnie wysokim przedziale 8,75% – 13,16% osiągając średnią dla okresu w wysokości 10,20%.

Odnosząc się do kwestii gospodarki podatkowej Miasta, jego dochody podatkowe stanowiły od 39,07% do 48,96% dochodów bieżących. Średnio 36,61% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 44,97% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 24,88% wydatków ogółem

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2010 – 3Q2015(p) wzrastało przeciętnie o 17,04% rocznie do poziomu 1 041,50 mln złotych, co stanowi 57,62% dochodów bieżących. Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych wzrastał z poziomu 60,64% w 2010 roku do 82,13% w 3Q2015(p) roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 3Q2015(p) roku wyniosą 5,24% dochodów własnych i będą wyższe o 1,53 p.p. niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,03%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia miasta wynosi 5,5 roku.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującą się marżą operacyjną poniżej 10%, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście zadłużenia – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia.

Rating może zostać podniesiony, jeśli Miasto będzie kontynuowało dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz będzie utrzymywało poziom marży operacyjnej powyżej 13%. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć obniżenie zadłużenia Miasta.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI.