Rating „BBB” dla Miasta Częstochowa

INC Rating dnia 9 lutego 2016 roku nadało ocenę wiarygodności kredytowej – Miastu Częstochowa na poziomie ‘’BBB-‘’. Był to długoterminowy, międzynarodowy rating niezamówiony.

Ocena ta uległa procedurze zawieszenia dnia 25 lutego 2016 roku, w związku z faktem iż po publikacji oceny, Miasto Częstochowa w drodze weryfikacji danych przekazało Agencji raport rozbieżności odnośnie zmian w danych wsadowych. Agencja zawiesiła ocenę z dnia 9 lutego br. i wszczęła wewnętrzną procedurę kontroli danych wsadowych i przyznanego ratingu oraz ponownej oceny. Jak okazało się w drodze wewnętrznej procedury Agencji, rozbieżności wskazane przez ocenianą jednostkę nie wpłynęły na zmianę oceny ratingowej. Jednakże Miasto Częstochowa udostępniło również Agencji dane finansowe z wykonaniem roku 2015, co odrębnie uwzględniono w niniejszej procedurze. Przekazane dane z wykonania roku 2015 implikowały m.in. następujące zmiany względem pierwotnie przyjętego założenia o danych planowanych na 3 kwartał omawianego roku:

– dochody bieżące według wykonania roku 2015 wyniosły 1 017,3 mln zł, co oznacza wzrost względem planu na 3 kwartał, gdzie dochody bieżące były planowane na 1 002,1 mln zł,

– wydatki bieżące według wykonania roku 2015 wyniosły 940,5 mln zł, co implikuje spadek względem planu na 3 kwartał, gdzie wydatki bieżące były planowane na 949,2 mln zł,

– uzyskana nadwyżka operacyjna według wykonania roku 2015 wyniosła 76,8 mln zł, co oznacza znacznie większą wartość, niż planowano na 3 kwartał (52,9 mln zł),

– wartość wskaźnika marży operacyjnej według wykonania roku 2015 wyniosła 7,5%, co oznacza większą wartość, niż zakładano według planu na 3 kwartał (5,3%),

– wartość nowego zadłużenia według wykonania roku 2015 wyniosła 39,4 mln zł, a nie jak planowano na 3 kwartał 2015 roku – 56,4 mln zł.

Stąd, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie niosą za sobą m.in. powyższe dane za wykonanie roku 2015, które bez wątpienia okazały się lepsze niż planowane:

INC RATING postanawia podwyższyć jednostce długoterminowy, międzynarodowy rating niezamówiony do oceny ‘’BBB”. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna.

Podwyższenie ratingu odzwierciedla poprawne wyniki operacyjne, lepsze niż planowane, stosunkowo korzystną strukturę zadłużenia oraz dość wysoką płynność.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2010 – 2015 wzrastały z 759,37 mln zł w 2010 roku do 1 017,29 mln zł w 2015 roku, co implikuje stosunkowo wysoki skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,02%.

Marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w przedziale 2,74% – 7,55% osiągając relatywnie umiarkowanie wysoką średnią dla okresu w wysokości 5,95%.

Dochody podatkowe miasta stanowiły od 39,02% do 43,65% dochodów bieżących. Z kolei średnio 39,06% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 47,78% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 16,30% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2010 – 2015 wzrastało przeciętnie o 3,14% rocznie do poziomu 452,39 mln złotych, co stanowi 44,47% dochodów bieżących. Pozytywnym aspektem był fakt, że stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadał z poziomu 88,36% w 2010 roku do 75,33% w 2015 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2015 roku wyniosą 6,45% dochodów własnych i będą wyższe o 0,33 p.p. niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,34%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia miasta wynosi 8 lat.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującą się marżą operacyjną poniżej 5%, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście zadłużenia – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia.

Rating może zostać podniesiony, jeśli Miasto będzie kontynuowało dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz będzie utrzymywało poziom marży operacyjnej powyżej 7%. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć obniżenie zadłużenia Miasta.

Kontakt:

Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STRONIE INC RATING:

http://incrating.pl/spolka/dokumenty-korporacyjne