Rating „BB+” dla Miasta Wyrzysk

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Wyrzysk – długoterminowy rating krajowy „BB+”. Perspektywa ratingu jest negatywna.

Jest to rating zamówiony.

Rating Gminy odzwierciedla pogarszające się wyniki operacyjne Wyrzyska, jego stosunkowo niską zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną płynność, aczkolwiek znaczące zadłużenie. Rating bierze również pod uwagę umiarkowane zadłużenie spółek miejskich.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2011 – 2016 wzrastały z 34,91 mln zł w 2011 roku do 39,62 mln zł w 2016 roku, czego wynikiem jest niski skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie jedynie 2,56%.

Marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w stosunkowo niskim przedziale 2,59% – 6,56% osiągając średnią dla okresu w wysokości 4,83%.

Dochody podatkowe Miasta stanowiły zaledwie od 24,12% do 30,41% dochodów bieżących. Z kolei średnio 51,56% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 49,76% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 15,13% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem Miasta w latach 2011 – 2016 wzrastało przeciętnie o 11,38% rocznie do poziomu 23,78 mln złotych, co stanowi aż 60,01% dochodów bieżących. Zadłużenie bezpośrednie zestawione do dochodów własnych w badanym okresie znacznie je przewyższało i wzrastało z poziomu 111,83% w 2011 roku do 155,66% w 2016 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2016 roku wyniosą 15,74% dochodów własnych, jednakże będą niższe o 4,37 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,68%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia Miasta wynosi 13 lat.

3) Perspektywa negatywna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • W naszym rozumieniu planowanie przyszłych dochodów nie powinno się opierać na uwzględnieniu zmian wynikających z zaplanowania na rok 2016 jednorazowych dochodów, np. z odzyskania zaległych zobowiązań podatkowych. Wpływy te nie będą się pojawiać w kolejnych latach po ich jednokrotnym zrealizowaniu, co może negatywnie wpłynąć na prognozę finansową Miasta.

  • Koszty obsługi długu, które w ocenie Agencji będą znacznie wyższe od dotychczas planowanych przez Miasto.

  • Relacja nadwyżki operacyjnej do planowanych zwiększonych nakładów na spłatę zadłużenia w latach 2017-2021, znacznie przekraczających dotychczasowe roczne nakłady przeznaczane na ten cel. Oparto się o plan spłaty już zaciągniętych zobowiązań. Sugeruje to konieczność restrukturyzacji zadłużenia Miasta w celu dostosowania spłat zobowiązań do możliwości generowania nadwyżki operacyjnej przez Miasto.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującą się marżą operacyjną poniżej 4%, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście zadłużenia – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia. Kolejnym czynnikiem mogącym skutkować obniżką ratingu jest fakt zachowania obecnego planu spłaty zobowiązań bez uzasadnionego znacznego wzrostu nadwyżki operacyjnej w latach 2017-2021.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz będzie stale utrzymywała poziom marży operacyjnej powyżej 5%. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć obniżenie zadłużenia Miasta lub jego restrukturyzacja.

Kontakt:

Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STRONIE INC RATING:

http://incrating.pl/spolka/dokumenty-korporacyjne