Rating „AA-” dla gminy Police

Agencja Ratingowa INC RATING przyznała jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Police – długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-” z perspektywą stabilną. Jest to rating zamówiony.

Rating Gminy odzwierciedla poprawiające się wyniki operacyjne gminy Police, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność, oraz niskie zadłużenie. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący ich prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2011-2016 wzrastały z 131,39 mln zł w 2011 roku do 165,60 mln zł w 2016 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 4,74%. Dochody podatkowe Gminy stanowiły od 50,49% do 57,41% dochodów bieżących. Średnio 62,27% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 43,59% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 17,86% wydatków ogółem.

Zadłużenie ogółem Gminy w latach 2011 – 2016 spadało przeciętnie o 0,62% rocznie do poziomu 21,15 mln złotych, co stanowi 12,77% dochodów bieżących. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2016 roku wyniosą 2,32% dochodów własnych i będą niższe o 8,58% niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,89%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia gminy – czyli przedział czasowy, w którym samorząd spłaciłby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałby na ten cel całą swoją nadwyżkę oraz wolne środki – wynosi 1,5 roku.

Otoczenie mikro i makro gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w większym stopniu niż ma to miejsce w innych samorządach.  Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego.

INC Rating działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.