Rating „A-” dla Miasta Poznań

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Poznań – długoterminowy rating międzynarodowy „A-„. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating niezamówiony.

Przyznany jednostce rating odzwierciedla efektywne zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewnia stosunkowo bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2010 – 3Q2015(p) wzrastały z 2 206,22 mln zł w 2010 roku do 2 663,93 mln zł w 3Q2015(p) roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 3,84%.

Marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w przedziale 5,99% – 12,84% osiągając relatywnie wysoką średnią dla okresu w wysokości 9,32%.

Odnosząc się do kwestii gospodarki podatkowej Miasta, jego dochody podatkowe stanowiły od 50,27% do 53,33% dochodów bieżących. Średnio 33,16% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 37,79% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 22,92% wydatków ogółem

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2010 – 3Q2015(p) spadało przeciętnie o -2,34% rocznie do poziomu 1 043,09 mln złotych, co stanowi 39,16% dochodów bieżących. Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadał z poziomu 75,15% w 2010 roku do 53,78% w 3Q2015(p) roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 3Q2015(p) roku wyniosą 12,30% dochodów własnych i będą niższe o 2,00 p.p. niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,69%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia miasta wynosi 4 lata.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującą się marżą operacyjną poniżej 9%, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście zadłużenia – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia.

Rating może zostać podniesiony, jeśli Miasto będzie kontynuowało dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz będzie utrzymywało poziom marży operacyjnej powyżej 13%. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć obniżenie zadłużenia Miasta.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI.

09