Rating „A” dla Miasta Ostrów Wielkopolski

INC Rating Sp. z o.o. nadał dla Miasta Ostrów Wielkopolski długoterminowy rating krajowy na poziomie „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating niezamówiony.

Rating nadany jednostce wynika z dobrych wyników na poziomie finansowym i strategicznym. Średnia marża operacyjna z ostatnich 6 lat wyniosła 12,73%, pozwalając jednostce na skuteczną i bezproblemową obsługę zadłużenia. W rozpatrywanym okresie, tj. 2010 – 2015 Miasto sprawnie kontrolowało wydatki budżetowe, co przy generowaniu relatywnie wysokich dochodów pozwoliło na osiąganie ponad przeciętnej nadwyżki operacyjnej. Rezultatem tych działań była możliwość finansowania inwestycji ze środków własnych i możliwość obniżania poziomu swojego zadłużenia.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Warto odnotować, że dochody bieżące jednostki w latach 2010 – 2015 wzrastały z 150,25 mln zł w 2010 roku do 205,29 mln zł w 2015 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,44%. Marża operacyjna rozumiana jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących znajdowała się w przedziale 10,98% – 13,94% osiągając średnią dla okresu w wysokości 12,73%. Istotnym czynnikiem jest fakt, że dochody podatkowe miasta stanowiły od 51,90% do 56,11% dochodów bieżących. Średnio 47,58% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 39,87% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 18,97% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Pozytywnym aspektem jest utrzymanie poziomu zadłużenia miasta w badanym okresie na podobnym poziomie przy realizacji znaczącego programu inwestycyjnego. Zadłużenie stanowi 34,43% dochodów bieżących. O skutecznej polityce zarządzania zadłużeniem jednostki świadczy m.in. to, że stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadał z poziomu 72,72% w 2010 roku do 51,02% w 2015 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2015 roku wyniosą 7,51% dochodów własnych i będą niższe o 0,05 p.p. niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 4,83%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia miasta wynosi jedynie 3 lata.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującą się marżą operacyjną poniżej 10%, jednocześnie przy dynamicznym wzroście zadłużenia – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia.

Rating może zostać podniesiony, jeśli Miasto będzie kontynuowało wysoce efektywną działalność operacyjną oraz będzie utrzymywało poziom marży operacyjnej powyżej 16%. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć dalsze obniżanie zadłużenia Miasta.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Drugi Analityk
Maciej Bogacz
e-mail: maciej.bogacz@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego
dr Marcin Wiśniewski

WSZYSTKIE RATINGI INC RATING PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI.