Publikacja ratingu dla gminy Grodzisk Mazowiecki

Agencja Ratingowa INC RATING przyznała jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Grodzisk Mazowiecki – długoterminowy rating krajowy na poziomie „A” z perspektywą stabilną. Jest to rating zamówiony. Rating Gminy Grodzisk Mazowiecki został nadany 11 listopada 2016 r. Publikacja ratingu nastąpiła 3 lutego 2016 r.

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating gminy odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Grodziska Mazowieckiego, jego stosunkowo wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą płynność oraz malejące zadłużenie. Rating bierze również pod uwagę zadłużenie spółek miejskich.

Dochody bieżące jednostki w latach 2011-2016 wzrastały z 112,40 mln zł w 2011 roku do 190,53 mln zł w 2016 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 11,13%.
Marża operacyjna znajdowała się w przedziale 10,87%-16,75% osiągając średnią dla okresu w wysokości 14,43%.

Dochody podatkowe gminy stanowiły od 51,72% do 62,61% dochodów bieżących. Średnio 41,26% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 39,30% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 22,96% wydatków ogółem.

Zadłużenie ogółem gminy w latach 2011-2016 spadło przeciętnie o 1,59% rocznie do poziomu 63,75 mln zł, co stanowi 33,46% dochodów bieżących. Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadł z poziomu 80,09% w 2011 roku do 51,10% w 2016 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2016 roku wyniosą 10,27% dochodów własnych i będą wyższe o 0,02 p.p. niż w ubiegłym roku. Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,97%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia gminy – czyli czas przedziałowy, w którym samorząd spłaciłby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczyłby na ten cel całą swoją nadwyżkę i wolne środki – wynosi 3 lata.

Główne czynniki zmiany ratingu

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, w szczególności dalszego spadku środków operacyjnych lub zatrzymanie tempa wzrostu dochodów gminy przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu wydatków – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników zadłużenia.

INC Rating działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz będzie kontynuowała działania mające na celu obniżenie zadłużenia.

Cały raport dostępny tutaj.