Przegląd badawczy JST na podkarpaciu

Badaniu zostało poddane zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego w latach 2011 – 2014.

Oprócz generowanych nadwyżek, samorządy mają możliwość finansowania swojej działalności również poprzez zaciąganie zadłużenia, z czego chętnie korzystają. W roku 2011 zaledwie  4 samorządy nie korzystały w ogóle z finansowania obcego, natomiast w latach 2012-2014 liczba ta wzrosła do 6. Łączna kwota zadłużenia podkarpackich samorządów przekracza 3,1 mld złotych i cechuje się średniorocznym wzrostem o około 3,02%. Pomimo tak dużej kwoty zadłużenia, jej relacja do łącznych dochodów bieżących samorządów przez ostatnie 3 lata malała, osiągając poziom 30,57%, bowiem dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosiła w analizowanym okresie około 3,75%.

Opisana sytuacja bardzo dobrze widoczna jest na poniższym wykresie:

Analizując poszczególne samorządy można trafić nawet na takie, których stosunek zadłużenia ogółem do dochodów bieżących przekracza 60%. Taka sytuacja jest jednak rzadkością i na szczęście wykazuje tendencje do spadku. W latach 2011 – 2012, 14 samorządów zdołało uzyskać wartość tego wskaźnika powyżej 60%, podczas gdy w roku 2013 było ich 11, a w roku 2014 już tylko 5.

Poniżej przedstawiono JST z Podkarpacia o najwyższym obciążeniu dochodów bieżących długiem w latach 2011 – 2014*:

Powyższe tabele obrazują tendencję spadkową wspomnianego wskaźnika. Jeszcze w 2011 roku aż 7 samorządów przekroczyło poziom 65%, a najniższy wynik wśród pierwszej dziesiątki wynosił prawie 62%. W 2014 roku zaledwie 2 samorządy znalazły się powyżej granicy 65%, a najniższy wynik na liście 10 samorządów o najbardziej zadłużonych dochodach bieżących wyniósł poniżej 58%.

Malejące obciążenie dochodów bieżących samorządów województwa podkarpackiego długiem może świadczyć o poprawie ogólnej sytuacji finansowej samorządów z tego regionu. Jednak, aby móc definitywnie to stwierdzić, należało by się również odnieść do wielu innych aspektów takich jak m.in. poziom generowanej marży operacyjnej, relacji dynamiki dochodów bieżących do dynamiki wydatków bieżących, czy chociażby stosunku dochodów bieżących do dochodów ogółem.