Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne województwa opolskiego, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek wojewódzkich. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był on wystarczająco silny, aby uzasadnić podniesienie oceny ratingowej. Ewentualna zmiana uzależniona będzie od wyników rocznych, które opublikowane zostaną przez jednostkę w pierwszej połowie 2019r.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 zmniejszyły się z 368,45 mln zł w 2013 roku do 348,76 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na ujemnym poziomie -1,09%. Dochody podatkowe województwa stanowiły od 25,30% do 37,23% dochodów bieżących.

Przeciętny koszt długu województwa wynosi 3,70%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym województwo spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 4,32 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 2 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Województwo posiada stabilne podstawy budżetowe. Mimo spadku w latach 2014-2015, poziom nadwyżki operacyjnej podniósł się i utrzymał w latach 2016-2017 się na poziomie porównywalnym z tym z roku 2013. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów województwa w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków).

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 794 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 96,3 mln zł (stan na 31.12.2017). Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 70%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 12%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 8% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Województwa opolskiego