Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne województwa opolskiego, jego wysokiej zdolności do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek komunalnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 368,45 mln zł w 2013 roku do 347,11 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na ujemnym poziomie -1,19%. Dochody podatkowe samorządu stanowiły od 25,30% do 38,93% dochodów bieżących.

Przeciętny koszt długu województwa opolskiego wynosi 3,29%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym jednostka spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną w roku 2018 wynosiła 1,98 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika jedynie nieznacznie przekroczy wartość 2 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Województwo opolskie posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej utrzymuje się na dość wysokim poziomie w całym analizowanym okresie. Analiza budżetów samorządu w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych województwa.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 794 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu aż o 96,3 mln zł. W kolejnych okresach nie jest planowane zadłużanie województwa.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze obniżanie zadłużenia województwa, przy utrzymaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 12% w planie na rok 2019.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 8% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy województwa opolskiego