Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne województwa małopolskiego, wzorową sytuację płynnościową jego budżetu oraz umiarkowany w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek samorządowych. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był on wystarczająco silny, aby uzasadnić podniesienie oceny ratingowej. Ewentualna zmiana uzależniona będzie od wyników rocznych, które opublikowane zostaną przez jednostkę w pierwszej połowie 2019r.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Przeprowadzone zostały również analizy wpływu zmiany kursu walutowego na poziom i obsługę zadłużenia.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 789,67 mln zł w 2013 roku do 1078,81 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,44%. Dochody podatkowe województwa Małopolskiego stanowiły od 44,60% do 59,35% dochodów bieżących. Przeciętny koszt długu województwa wynosi 1,88%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym województwo spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną, zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 4,47 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 4 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Województwo posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej w latach 2013-2017 utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków, istotny udział mogą mieć w tym miejscu również zdarzenia jednorazowe. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów województwa w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 42% w latach 2013-2018) na dochodach własnych województwa.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 2 345 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 4,1 mln zł (stan na koniec 2017 roku). Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: wykonanie poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 14% przy utrzymaniu długoterminowych trendów w pozostałych kategoriach budżetowych.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 8% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, na przykład spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Województwa małopolskiego