Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne województwa małopolskiego, jego bardzo wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek komunalnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 789,67 mln zł w 2013 roku do 1 068,36 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,23%. Dochody podatkowe województwa stanowiły od 44,60% do 59,35% dochodów bieżących.

Przeciętny koszt długu województwa małopolskiego wynosi 1,12%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym samorząd spłaciłby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną w roku 2018 wynosi 1,90 roku. Jeżeli rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika nie zmieni się i pozostanie na poziomie ok. 2 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Województwo posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rośnie stabilnie w całym analizowanym okresie. Stosunkowo niska nadwyżka planowana w ostatnim kwartale roku 2018, związana była z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Faktyczne wykonanie budżetu w roku 2018, choć znacząco lepsze od planu, nie stanowi wystarczająco silnego czynnika do podniesienia oceny ratingowej.

Analiza budżetów samorządu w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych województwa.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 2 345 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 24,4 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 20%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 20%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 15% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2017, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy województwa małopolskiego