INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Wejherowo – długoterminowy rating krajowy „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating miasta odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne miasta Wejherowo, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 132,42 mln zł w 2012 roku do 187,41 mln zł w 2017 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,19%. Dochody podatkowe miasta stanowiły od 29,09% do 33,90% dochodów bieżących. Średnio 34,72% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 4,12%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną – wynosi blisko 3 lata. Rozszerzona analiza uwzględniająca średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, pokazuje wartość tego wskaźnika na podobnym poziomie.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 5 lat. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu (w wydatkach jest to 80%). Mimo takiego zawężenia, źródła tychże dochodów opierają się w blisko połowie na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach zadań inwestycyjnych na prawie 174 mln zł, planowany poziom długu na koniec roku jest o prawie 0,3 mln zł niższy, a tym samym spodziewane jest uregulowanie dłużej części zobowiązań zaciągniętych w latach 2015-2016 (łącznie prawie 17 mln zł). Jednostka nie planuje w istotny sposób zwiększać swojego zadłużenia w kolejnych latach.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 9%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 7% i zawężeniu relacji dochodów operacyjnych do wydatków operacyjnych.

Raport Ratingowy Miasta Wejherowo

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski