INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Police – długoterminowy rating krajowy „AA-”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport: Raport Gminy Police
Data Ratingu:
1 grudnia 2017 r.
Podmiot: Police
Długoterminowy rating krajowy: AA-
Długoterminowy rating międzynarodowy: –
Perspektywa: stabilna
Kraj: Polska

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Police, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 139,07 mln zł w 2012 roku do 183,63 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,72%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 49,19% do 57,41% dochodów bieżących. Średnio 61,30% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,91%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 1,59 roku.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł w latach 20122016. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2017, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 15% pozycji dochodów generuje ok. 90% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 90% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 69% w latach 2012-2017) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 129 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 8,3 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej powyżej 10%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: gwałtowne zwiększenie się poziomu długu (powyżej obecnie planowanego), przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 8% i zachwianiu rozszerzającej się relacji trendów dochodów i wydatków operacyjnych.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk:
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk:
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski