INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Police – długoterminowy rating krajowy „AA-„. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating gminy odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne gminy Police, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność, oraz niskie zadłużenie. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący ich prawidłową obsługę i terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 139,07 mln zł w 2012 roku do 180,47 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,35%. Dochody podatkowe gminy stanowiły od 49,82% do 57,41% dochodów bieżących. Średnio 61,30 % dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,67%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia gminy – czyli przedział czasowy, w którym samorząd spłaciłby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałby na ten cel całą swoją nadwyżkę oraz wolne środki – wynosi nieco ponad 1 rok. Główne czynniki zmiany ratingu Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 179 mln zł, planowany na koniec roku poziom długu jest znacznie niższy niż na początku tego okresu. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej powyżej 12%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: gwałtowne zwiększenie się poziomu długu (powyżej obecnie planowanego), przy obniżeni u marży operacyjnej poniżej 8% i zachwianiu rozszerzającej się relacji trendów dochodów i wydatków operacyjnych.

Pełen Raport Ratingowy dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Gminy Police

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

 

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:

dr Marcin Wiśniewski