Główne czynniki przyznania ratingu

Rating obligacji przychodowych odzwierciedla stałe wpływy z przychodów przedsięwzięcia gwarantowane przez umowę między MPK – Łódź Spółka z o.o. (Emitent) a Miastem Łódź (głównym odbiorcą usług), wysoką zdolność Emitenta do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu Miasta, a także płynność Emitenta – czynniki będące składowymi oceny ryzyka kredytowego papierów wartościowych. Rating bierze również pod uwagę umowy gwarantujące zabezpieczenie płatności na rzecz Obligatariuszy.

Polityka zadłużania Emitenta jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez Emitenta zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jego zdolność do regulowania długo-terminowych zobowiązań wynikających z obligacji przychodowych.

Rating odzwierciedla stałą płynność programu obligacji przychodowych, która w naszej opinii pozostanie dostateczna i dobrze chroniona aż do terminu zapadalności. Oczekujemy również, że przedsięwzięcie będzie nadal wyodrębniane z innych operacji Emitenta. Miasto Łódź i jego pro-gram zadłużania zostały uwzględnione w niniejszej ocenie zgodnie z metodologią oceny sektora spółek komunalnych w Polsce stosowaną przez INC Rating.

Miasto Łódź reguluje swoje zobowiązania, wynikające z umów o świadczenie usług transportowych w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR), wobec Emitenta bez opóźnień. Zarówno projekt, jak i Emitent są silnie powiązane na poziomie prawnym, strategicznym, a także kontroli i integracji ze strukturami Miasta Łódź (Miasto jest właścicielem 100% udziałów Emitenta). Na koniec maja 2018 roku (ostatnia data wykupu obli-gacji) wartość obligacji pozostałych do wykupu wyniosła 86,8 mln PLN (z 166 mln PLN emisji pierwotnej) co stanowiło 21,58% zobowiązań Emi-tenta (wg stanu na 31.12.2017 pomniejszonego o wartość obligacji wykupionych w maju 2018 r.).

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Zarówno Emitent, jak i jego jedyny udziałowiec (Miasto Łódź) posiadają stabilne podstawy finansowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej przez Miasto Łódź jest stabilny, a przychody z działalności operacyjnej Emitenta pokrywają jego bieżące zobowiązania. Emitent prawidłowo za-wiązuje rezerwy na przyszłe lub potencjalne wydatki.

Planowane przez Emitenta zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jego zdolność do regulowania długotermino-wych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: Pełna gwarancja od Miasta Łódź obejmująca całość zobowiązań MPK – Łódź Spółka z o.o. wynika-jących z programu emisji obligacji przychodowych lub wzmocnienie oceny wiarygodności kredytowej Miasta Łódź może prowadzić do podwyż-szenia ratingu.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: Rating obligacji przychodowych może zostać obniżony, jeżeli ochrona obligatariuszy ulegnie osłabieniu lub jeśli płynność Emitenta znacznie się pogorszy. Każde osłabienie o strategicznym znaczeniu MPK – Łódź Spółka z o.o. względem Miasta Łódź prowadzące do zmniejszonej chęci wsparcia firmy mogą powodować obniżenie ratingu. Obniżenie ratingu może również wynikać ze słab-szej wydajności fiskalnej lub większego zadłużenia Miasta Łódź, prowadzące do pogorszenia wewnętrznej oceny zdolności kredytowej przez Obligatariuszy.

 

Kontakt:

Krzysztof Grybionko

Analityk Prowadzący
krzysztof.grybionko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy MPK – Łódź Spółka z o.o.

Research report MPK – Łódź Spółka z o.o.