Główne czynniki przyznania ratingu

Rating obligacji przychodowych odzwierciedla stałe wpływy z przychodów przedsięwzięcia gwarantowane przez umowę między MPK – Łódź
Spółka z o.o. (Emitent) a Miastem Łódź (głównym odbiorcą usług), wysoką zdolność Emitenta do finansowania inwestycji ze środków własnych,
aktualną sytuację płynnościową budżetu Miasta, a także płynność Emitenta – czynniki będące składowymi oceny ryzyka kredytowego papierów
wartościowych. Rating bierze również pod uwagę umowy gwarantujące zabezpieczenie płatności na rzecz Obligatariuszy.
Polityka zadłużania Emitenta jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych
okresach. Planowane przez Emitenta zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jego zdolność do regulowania długoterminowych
zobowiązań wynikających z obligacji przychodowych.
Rating odzwierciedla stałą płynność programu obligacji przychodowych, która w naszej opinii pozostanie dostateczna i dobrze chroniona aż do
terminu zapadalności. Oczekujemy również, że przedsięwzięcie będzie nadal wyodrębniane z innych operacji Emitenta. Miasto Łódź i jego program
zadłużania zostały uwzględnione w niniejszej ocenie zgodnie z metodologią oceny sektora spółek komunalnych w Polsce stosowaną przez
INC Rating.
Miasto Łódź reguluje swoje zobowiązania, wynikające z umów o świadczenie usług transportowych w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego
(ŁTR), wobec Emitenta bez opóźnień. Zarówno projekt, jak i Emitent są silnie powiązane na poziomie prawnym, strategicznym, a także kontroli i
integracji ze strukturami Miasta Łódź (Miasto jest właścicielem 100% udziałów Emitenta). Na koniec maja 2019 roku (ostatnia data wykupu obligacji)
wartość obligacji pozostałych do wykupu wyniosła 79,6 mln PLN (ze 166 mln PLN emisji pierwotnej) co stanowiło 48,24% zobowiązań
długoterminowych Emitenta (wg stanu na 31.12.2018 pomniejszonego o wartość obligacji wykupionych w maju 2019 r.).

Główne czynniki zmiany ratingu

Zarówno Emitent, jak i jego jedyny udziałowiec (Miasto Łódź) posiadają stabilne podstawy finansowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej
przez Miasto Łódź jest stabilny, a przychody z działalności operacyjnej Emitenta pokrywają jego bieżące zobowiązania. Emitent prawidłowo zawiązuje
rezerwy na przyszłe lub potencjalne wydatki.
Planowane przez Emitenta zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jego zdolność do regulowania długoterminowych
zobowiązań.
Czynniki determinujące podniesienie oceny: Pełna gwarancja od Miasta Łódź obejmująca całość zobowiązań MPK – Łódź Spółka z o.o. wynikających
z programu emisji obligacji przychodowych lub wzmocnienie oceny wiarygodności kredytowej Miasta Łódź może prowadzić do podwyższenia
ratingu.
Czynniki determinujące obniżenie oceny: Rating obligacji przychodowych może zostać obniżony, jeżeli ochrona obligatariuszy ulegnie osłabieniu
lub jeśli płynność Emitenta znacznie się pogorszy. Każde osłabienie o strategicznym znaczeniu MPK – Łódź Spółka z o.o. względem Miasta
Łódź prowadzące do zmniejszonej chęci wsparcia firmy mogą powodować obniżenie ratingu. Obniżenie ratingu może również wynikać ze słabszej
wydajności fiskalnej lub większego zadłużenia Miasta Łódź, prowadzące do pogorszenia wewnętrznej oceny zdolności kredytowej przez
Obligatariuszy.

Kontakt:

Krzysztof Grybionko
Analityk Prowadzący

krzysztof.grybionko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport Ratingowy – MPK Łódź