Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Wałbrzych, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, sytuację płynnościową budżetu oraz historycznie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był on wystarczająco silny, aby uzasadnić podniesienie oceny ratingowej. Ewentualna zmiana uzależniona będzie od wyników rocznych, które opublikowane zostaną przez jednostkę w pierwszej połowie 2019r.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Warto zwrócić uwagę na realizowane przez Miasto emisje obligacji przychodowych, które są wciąż uznawane za innowacyjny sposób uzyskiwania przychodów zwrotnych przez polskie samorządy.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 424,65 mln zł w 2013 roku do 563,84 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,83%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 33,53% do 36,75% dochodów bieżących. Średnio 36,55% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,49%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną (średnią nadwyżkę z lat 2013-2018), wynosi 32 lata.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, słaba sytuacja finansowa w roku 2018 jest związana głównie z formalnymi aspektami dotyczącymi planowania budżetu, a w szczególności ubiegania się i wydatkowania dotacji ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych). Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 54% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 704 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu o 253,2 mln zł. Zaplanowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: obniżenie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 100%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy realizacji ujemnej marży operacyjnej i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych w szczególności wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Wałbrzych