Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Wałbrzych, jego umiarkowaną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań, choć wysoki poziom zadłużenia niewątpliwie utrudnia planowanie dalszych inwestycji rozwojowych w samorządzie.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 424,65 mln zł w 2013 roku do 577,82 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,35%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 33,53% do 36,75% dochodów bieżących. Średnio 36,57% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,41%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z wykonaniem dla roku 2017 wynosi 18,28 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika wzrośnie do 23 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Pomimo planowanego w trzecim kwartale deficytu operacyjnego, rok 2018 zakończył się w Mieście relatywnie wysoką nadwyżką operacyjną oraz niższym od planowanego poziomem długu, co jest w zgodzie z przyjętymi uprzednio założeniami. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie analiza planu finansowego na rok 2019. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 704 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 253,2 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: obniżenie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 100%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy realizacji ujemnej marży operacyjnej i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych w szczególności wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Wałbrzych