Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne Miasta Stołecznego Warszawa, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był on wystarczająco silny, aby uzasadnić podniesienie oceny ratingowej. Ewentualna zmiana uzależniona będzie od wyników rocznych, które opublikowane zostaną przez jednostkę w pierwszej połowie 2019r.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 11,1 mld zł w 2013 roku do 15,4 mld zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,76%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 49,11% do 51,54% dochodów bieżących. Średnio 24,60% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 4,54%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 8 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do niespełna 4 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł w latach 2013-2017. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018 może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 83% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 76% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta. Według bilansu skonsolidowanego, na dzień 31.12.2017 miasto posiadało środki pieniężne w kwocie 6,1 mld zł (134% wartości planowanego na koniec roku 2018 zadłużenia bezpośredniego).

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 8 mld zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 799,1 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: ustabilizowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie przekraczającym 12% dochodów bieżących i utrzymaniu malejącego udziału wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy stałym obniżeniu marży operacyjnej poniżej 10% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Jacek Krawiec
Analityk Prowadzący

jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Stołecznego Warszawy