Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, przeciętną sytuację płynnościową budżetu oraz relację obsługi zadłużenia i środków operacyjnych. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Niższa ocena ratingowa wynika głównie z zaplanowanego deficytu operacyjnego, związanego głównie ze wzrostem wynagrodzeń wypłacanych przez miasto. Przed końcem roku dochody i wydatki bieżące zostaną zbilansowane, powstanie nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie wydaje się jednak mało prawdopodobne.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 260 mln zł w 2013 roku do 349,26 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,08%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,29% dochodów bieżących. Średnio 30,02% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,90%. Średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 jest niemożliwy do oszacowania, ze względu na ujemną wartość planowanej nadwyżki operacyjnej. Jeżeli jednak weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2017, wówczas wartość tego wskaźnika wyniesie 11,3 roku.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2013-2016. Ujemna nadwyżka w roku 2017, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 68% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 73% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 204 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu o 18,9 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 80%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy utrzymaniu ujemnego poziomu marży operacyjnej i pogłębieniu zachwiania trendu relacji dochodów i wydatków bieżących, spowodowanego wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2018, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

Kontakt:

Jacek Krawiec

Analityk Prowadzący
jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Leszno