Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jego poprawną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, bezpieczną sytuację płynnościową budżetu oraz umiarkowany w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.
Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.
Dochody bieżące jednostki w latach 2014-2019 wzrastały ze 267,45 mln zł w 2014 roku do 374,52 mln zł w 2019 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,97%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,72% dochodów bieżących. Średnio 28,72% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.
Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,75%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2019 wynosi 21,79 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2014-2019, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do 16 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2014-2016. Budżet na rok 2019 zakłada poziom nadwyżki analogiczny jak w roku 2018 oraz bardzo ambitny plan inwestycyjny połączony z wysokimi dotacjami na inwestycje. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 49% w latach 2014-2019) na dochodach własnych miasta.
Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 211 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu o 55,7 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.
Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 80%, przy utrzymaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 3%.
Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 2% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych na przykład wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport Ratingowy – Leszno