Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jej dobrą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz bezpieczny w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2014-2019 wzrastały ze 267,45 mln zł w 2014 roku do 372,34 mln zł w 2019 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,84%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,97% dochodów bieżących. Średnio 28,72% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,72%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2019 wynosi 21,58 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2014-2019, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do 16 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada silne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2014-2016. Co istotne, w roku 2018 zrealizowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 9,87 miliona złotych, pomimo planowanego w trzecim kwartale deficytu operacyjnego w wysokości 5,31 miliona złotych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2014-2019) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 211 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 55,7 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 80%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 3%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 2% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych na przykład wzrostem wydatków na wynagrodzenia, wzrostem świadczeń w ramach pomocy społecznej lub spadkiem dochodów podatkowych.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.waśko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Leszno