Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, przeciętną sytuację płynnościową budżetu oraz koszty obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 260,06 mln zł w 2013 roku do 355,15 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,43%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,29% dochodów bieżących. Średnio 30% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.
Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,06%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 jest niemożliwy do oszacowania ze względu na zaplanowany deficyt operacyjny. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika wyniesie 17,5 roku.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

W okresie od poprzedniej aktualizacji oceny ratingowej (obniżenie oceny do BBB) sytuacja budżetu Leszna nie uległa znaczącym zmianom. W budżecie na 2018 r. nadal planowany jest deficyt operacyjny. Sytuacja ta, jak wskazano w poprzednim raporcie, może mieć negatywne skutki dla swobody planowania przyszłych budżetów, w szczególności w związku z koniecznością spełnienia wymogów stawianych samorządom w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto zdołało zaplanować wcześniejszy wykup części emitowanych wcześniej obligacji, których termin wykupu przypadał na 2019 i 2020 r. Dzięki temu w najbliższym czasie mało prawdopodobne jest przekroczenie limitów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nadal jednak utrzymujący się deficyt operacyjny stanowi zagrożenie dla płynności budżetu w kolejnych okresach.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 204 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 18,9 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu przekraczającego 3% dochodów bieżących, utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 80%. Dalsza restrukturyzacja zadłużenia.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy utrzymaniu ujemnego poziomu marży operacyjnej pogłębieniu zachwiania trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, w szczególności spowodowanego wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Brak znaczącej poprawy wykonania budżetu względem aktualnego planu.

 

Kontakt:

Jacek Krawiec
Analityk Prowadzący

jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Leszno