Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, przeciętną sytuację płynnościową budżetu oraz relację obsługi zadłużenia i środków operacyjnych. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 260 mln zł w 2013 roku do 351,62 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,22%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,29% dochodów bieżących. Średnio 30,02% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,90%. Średni okres spłaty zadłużenia, czyli okres przez który miasto spłacałoby swoje zadłużenie, przeznaczając na ten cel całą nadwyżkę operacyjną zaplanowaną na 2018 rok jest niemożliwy do oszacowania w związku z zaplanowaniem wydatków bieżących wyższych od dochodów bieżących. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę średnią nadwyżkę z lat 2014-2018 to okres będzie równy niespełna 18 lat.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 204 mln zł, poziom długu jest wyższy jedynie o 18,9 mln zł.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednim raporcie ratingowym analiza sprawozdań budżetowych za drugi kwartał miała istotne znaczenie dla zmiany oceny ratingowej. Miasto w tym czasie zdołało pomniejszyć rozmiary deficytu operacyjnego, nadal jednak wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o 5,3 mln zł. Co więcej ograniczenie deficytu nie jest związane z ograniczaniem wydatków miasta, jest natomiast efektem korekty planu budżetu polegającej na wzroście planowanych wydatków o kwotę mniejszą niż planowanych dochodów. W naszej ocenie utrzymująca się ujemna nadwyżka operacyjna może negatywnie odbić się na przyszłych planach budżetowych miasta. W szczególności będzie miała negatywny wpływ na kształtowanie się wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jeżeli plan budżetu nie ulegnie poprawie, a w kolejnych latach jego realizacja będzie zbliżona do realizacji z roku 2018 miasto może mieć problemy z zachowaniem płynności i bieżącym regulowaniem zobowiązań. Może również zostać zmuszone do restrukturyzacji zadłużenia. Z tych powodów kluczowym czynnikiem wpływającym na ocenę ratingową w kolejnych aktualizacjach będzie wykonanie budżetu po 3 kwartale roku 2018 oraz plan budżetu na rok 2019.

Czynniki determinujące podniesienie oceny:
Wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu przekraczającego 3% dochodów bieżących, utrzymanie relacji obsługi zadłużenia do środków operacyjnych powyżej 80%, restrukturyzacja zadłużenia powodująca zmniejszenie obciążenia budżetu kosztami jego obsługi w najbliższych 5 latach.

Czynniki determinujące obniżenie oceny:
Ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy utrzymaniu ujemnego poziomu marży operacyjnej i pogłębieniu zachwiania trendu relacji dochodów i wydatków bieżących, w szczególności spowodowanego dalszym wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Brak znaczącej poprawy wykonania budżetu względem aktualnego planu.

 

Kontakt:

Jacek Krawiec
Analityk Prowadzący

jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Leszno