Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla poprawiające się wyniki operacyjne miasta Kraków, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, bardzo dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 3 478,81 mln zł w 2013 roku do 5 100,96 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,96%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,43% do 47,90% dochodów bieżących. Średnio 31,54% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,75%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną dla roku 2018 wynosi 7,93 roku. W całym okresie 2013-2018 wartość tego wskaźnika utrzymywała się poniżej poziomu 8 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki utrzymywał się na wysokim poziomie w całym analizowanym okresie. Stosunkowo niska nadwyżka planowana w trzecim kwartale roku 2018, związana była z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem prowadzącym do zmiany ratingu jest pozytywne wykonanie zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 3 mld zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 332,7 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 60%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 10%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 6% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Krztsztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Kraków