Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Gdynia, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz poprawną sytuację płynnościową budżetu. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 1 026,50 mln zł w 2013 roku do 1 417,26 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,66%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 49,73% dochodów bieżących. Średnio 32,27% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,02%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi niespełna 7 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wartość tego wskaźnika zwiększy się do 11 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł w latach 2013-2015. Dane dotyczące roku 2018 są danymi planowanymi, istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 90% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 64% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 847 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 43,8 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań, mimo że w roku 2019, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, wydatki na obsługę zadłużenia zbliżą się do maksymalnego poziomu przewidzianego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Czynniki determinujące podniesienie oceny:
Zmniejszenie poziomu zadłużenia, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 7%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny:
Ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2018, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

 

Kontakt:

Jacek Krawiec
Analityk Prowadzący

jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Gdynia