Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Gdynia, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2014-2019 wzrastały ze 1050,67 mln zł w 2014 roku do 1519,97 mln zł w 2019 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,66%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 49,73% dochodów bieżących. Średnio 31,29% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,25%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją średnią nadwyżkę z lat 2014-2018, wynosi 11 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2012-2015. Deficyt operacyjny zaplanowany na 3 kwartał br., może być związany z ostrożnym prognozowaniem dochodów (szczególnie w związku z trudną do zaplanowania zmianą w dochodach z PIT). Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich wykonanych 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 836 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu o 17 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 20%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 20%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: rzeczywiste wykonanie budżetu tka jak został zaplanowany 30 września br. Miasto zazwyczaj wykonuje swój budżet z zdecydowanie lepszym wynikiem i planowany na 3 kwartał. Powtórzenie takiego trendu za rok 2019 mogłoby skłonić agencję do wycofania negatywnej perspektywy ratingu.

Kontakt:

Krzysztof Grybionko
Analityk Prowadzący

analyst@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Gdynia