Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Gdynia, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2014-2019 wzrastały ze 1050,67 mln zł w 2014 roku do 1485,85 mln zł w 2019 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,18%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 50,20% dochodów bieżących. Średnio 31,29% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,28%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2019 wynosi 10,11 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2014-2019, wówczas wartość tego wskaźnika zwiększy się do zaledwie 11 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2012-2015. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2017, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 836 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o -14,1 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 20%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 7% i utrzymanie relatywnie niskich kosztów obsługi zadłużenia i bezpiecznej polityki zaciągania zobowiązań.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i utrzymaniu tego poziomu w planowanym roku. Ponadplanowa realizacja wydatków w bieżącym roku, w sytuacji ew. zmniejszenia wpływów z PIT.

Kontakt:

Krzysztof Grybionko
Analityk Prowadzący

analyst@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Gdynia