Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Gdynia, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Weryfikacja planu budżetowego, w tym znaczny spadek nadwyżki operacyjnej, po 3 kwartale 2018, spowodowały konieczność obniżenia perspektywy ratingowej.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 1 026,50 mln zł w 2013 roku do 1 443,01 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,05%. Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 49,73% dochodów bieżących. Średnio 32,28% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,62%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 23 lata. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie niespełna 15 lat.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej Utrzymywał się na wysokim poziomie w całym analizowanym okresie. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018 może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Dodatkowym czynnikiem wywierającym presję na poziom nadwyżki po roku 2017 jest zakończenie rozliczenia zwrotu podatku VAT zapłaconego podczas realizacji projektu „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 57% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 336 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 18,6 mln zł (stan na dzień 31.12.2018). Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: obniżenie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 50%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 8%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 4% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

 

Kontakt:

Jacek Krawiec
Analityk Prowadzący

jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Miasta Gdynia