INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Leszno – długoterminowy rating krajowy „BBB+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport Miasta Leszno

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, wysoką zdolność do finansowania miejskich inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz bezpieczny w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 258,52 mln zł w 2012 roku
do 333,24 mln zł w 2017 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,21%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących znajdowała
się w przedziale 0,14% – 5,83% osiągając średnią dla okresu w wysokości 4,57%.

Dochody podatkowe Miasta stanowiły od 39,09% do 42,29% dochodów bieżących.
Średnio 30,45% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 51,44% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 14,01% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem Miasta w latach 2012 – 2017 wzrastało przeciętnie o 2,44% rocznie
do poziomu 171,70 mln złotych, co stanowi 51,52% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych malał z poziomu 108,30% w 2012 roku do 98,94% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 15,71% dochodów własnych i będą wyższe o 7,46 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu Miasta wynosi 4,10%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym Gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę – zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi ponad 369,03 lat. Wysoka wartość tego wskaźnika wynika z bardzo niskiej zaplanowanej nadwyżki operacyjnej na koniec 2017 r. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika wyniesie 14,03 lat.

3) Perspektywa stabilna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących pozwala na generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków Miasta w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 90% budżetu. Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w niemal połowie na dochodach własnych Miasta, co jest czynnikiem pozytywnym, ale nie typowym w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych w tym w szczególności na edukacji, co jest typowe dla podstawowej funkcji, jaką spełnia samorząd. Jednocześnie Miasto nie ma zrównoważonego podziału wydatków w ich najważniejszych działach, co nie jest rzadko spotykane w polskim sektorze publicznym. Włodarze powinni nadal ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących w sposób gwarantujący zachowanie lub zwiększenie obecnego poziomu nadwyżki operacyjnej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 203 mln PLN, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 12,2 mln PLN. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Przyszłe plany związane z długiem długoterminowym powinny uwzględniać konieczność bieżącego zarządzania długiem już zaciągniętym (o planowanej spłacie do roku 2028). Nie spodziewamy się znaczącej poprawy wskaźników obsługi długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie, ale jest to możliwe, jeśli gmina postanowi wprowadzić korektę do planu wydatków bieżących.
  • Miasto znajduje się w bliskiej odległości od Poznania i Wrocławia. Jest dobrze skomunikowane dzięki m.in. bezpośredniej bliskości znajdującej się w budowie drogi S5 (planowane oddanie odcinka do Wrocławia na koniec 2017 r.). Bezpośredni kontakt z dużymi ośrodkami miejskimi w sposób naturalny wymusza stałą współpracę z okolicznymi JST. Otoczenie mikro i makro Miasta sprzyja rozwojowi społecznemu w podobnym stopniu jak ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami (szczególnie poziomem edukacji) a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym, jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego. Szczególną uwagę należy poświęcić generowaniu nadwyżki operacyjnej w świetle braku aktualizacji (choćby o inflację) aktualnych stawek podatków lokalnych.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku ponadplanowego zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 5% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie utrzymywała relację obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 70%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 10%.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski