INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Kluczbork – długoterminowy rating krajowy „BBB-”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport: Raport Gminy Kluczbork
Data Ratingu:
1 grudnia 2017 r.
Podmiot: Kluczbork
Długoterminowy rating krajowy: BBB-
Długoterminowy rating międzynarodowy: –
Perspektywa: stabilna
Kraj: Polska

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej poprawna zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 86,07 mln zł w 2012 roku do 123,34 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,46%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,53% do 47,24% dochodów bieżących. Średnio 50,63% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 4,14%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 27 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do 16 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż około 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 55%) na dochodach własnych gminy.

Agencja podtrzymuje ocenę ratingową i jej perspektywę. Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 58 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 5 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy trwałym zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych. Przykładem do rozważań na tym polu może być ewentualny niekorzystny dla gminy efekt realizacji planowanej nadwyżki operacyjnej w najbliższych altach lub niezrealizowanie planu dochodów ze sprzedaży mienia.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk:
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk:
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski