INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Grodzisk Mazowiecki – długoterminowy rating krajowy „A+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport: Raport Gminy Grodzisk Mazowiecki
Data Ratingu:
 8 września 2017 r.
Podmiot: Grodzisk Mazowiecki
Długoterminowy rating krajowy: A+
Długoterminowy rating międzynarodowy: –
Perspektywa: stabilna
Kraj: Polska

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne gminy Grodzisk Mazowiecki, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Miasto poprawiło znacznie wyniki w roku 2016 i obroniło je w 2 kwartale br.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 125,57 mln zł w 2012 roku do 215,23 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 11,38%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 51,07% do 57,65% dochodów bieżących. Średnio 41,12% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,13%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 1,94 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika zwiększy się do 3 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Rosnący trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych gminy.

Agencja podtrzymuje ocenę ratingową i jej perspektywę. Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 173 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 5,3 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 16%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 10% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk:
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk:
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski