INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Grodzisk Mazowiecki – długoterminowy rating krajowy „A+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport: Raport Gminy Grodzisk Mazowiecki
Data Ratingu:
1 grudnia 2017 r.
Podmiot: Grodzisk Mazowiecki
Długoterminowy rating krajowy: A+
Długoterminowy rating międzynarodowy: –
Perspektywa: stabilna
Kraj: Polska

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Grodzisk Mazowiecki, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek komunalnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 125,57 mln zł w 2012 roku do 217,35 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 11,60%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 50,99% do 57,65% dochodów bieżących. Średnio 41,20% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,13%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 2,22 roku.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Rosnący trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 173 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 5,3 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 16%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 10% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk:
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk:
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski