INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Grodzisk Mazowiecki – długoterminowy rating krajowy „AA-”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport: Raport Gminy Grodzisk Mazowiecki
Data Ratingu:
 9 marca 2018 r.
Podmiot: Grodzisk Mazowiecki
Długoterminowy rating krajowy: AA-
Długoterminowy rating międzynarodowy: –
Perspektywa: stabilna
Kraj: Polska

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Grodzisk Mazowiecki, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, bardzo dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 135,25 mln zł w 2013 roku do 239,04 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 12,06%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 51,38% do 57,00% dochodów bieżących. Średnio 41,65% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,33%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 1,70 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zwiększy się do niespełna 3 lat. Oznacza to, że gmina systematycznie zmniejsza obciążenie długiem.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2013-2018. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych w 2018 roku. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 183 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 8,2 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: Gmina systematycznie zmniejsza relację obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 15% (19,4% na rok bieżący).

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy trwałym obniżeniu marży operacyjnej poniżej 15% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych np. wzrostem wydatków stałych. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2018, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk:
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk:
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski