INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Grodzisk Mazowiecki – długoterminowy rating krajowy „A+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating gminy odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne gminy Grodzisk Mazowiecki, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Gmina poprawiło znacznie wyniki w roku 2016 i obroniło je w 1Q br.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 125,57 mln zł w 2012 roku do 215,13 mln zł w 2017 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 11,37%. Dochody podatkowe gminy stanowiły od 50,96% do 57,65% dochodów bieżących. Średnio 41,13% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,42%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną – wynosi mniej niż 2 lata.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Rosnący trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (w tym plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych na ponad 263 mln zł, planowany na koniec roku poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 1,5 mln zł. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 16%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 10% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

Pełen Raport dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Gminy Grodzisk Mazowiecki

 

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski