Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Września, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, bardzo dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 110,25 mln zł w 2013 roku do 185,24 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 10,94%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,22% do 46,90% dochodów bieżących. Średnio 42,21% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 6,56%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 2,91 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 1 roku.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2013-2015. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 144 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 10,6 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: zwiększenie poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 16%, przy zachowaniu niskiego poziomu zadłużenia i jego obsługi.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 10% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2018, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

 

Kontakt:

Jacek Krawiec

Analityk Prowadzący
jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Gminy Września