INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Rawicz – długoterminowy rating krajowy „A+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport Gminy Rawicz

Rating samorządu odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Rawicz, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółki gminnej.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 70,10 mln zł w 2012 roku do 109,38 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 9,30%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących, znajdowała się w przedziale 5,22%-11,24% osiągając średnią dla okresu w wysokości 8,66%.

Dochody podatkowe Gminy stanowiły od 37,27% do 45,92% dochodów bieżących. Średnio 43,95% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 47,60% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 15,64% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem Gminy w latach 2012 – 2017 wzrastało przeciętnie o 0,18% rocznie do poziomu 15,16 mln złotych, co stanowi 13,86% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadł z poziomu 39,50% w 2012 roku do 29,59% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 2,98% dochodów własnych i będą niższe aż o 5,27 p.p., niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu Gminy wynosi 3,01%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym Gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę – zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 2,66 roku.

3) Perspektywa stabilna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących pozwala na generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków Gminy w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu. Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w około połowie na dochodach własnych Gminy, co jest czynnikiem pozytywnym, ale nie typowym w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych w tym w szczególności na edukacji, co jest typowe dla podstawowej funkcji, jaką spełnia samorząd. Jednocześnie Gmina nie ma zrównoważonego podziału wydatków w ich najważniejszych działach, co nie jest rzadko spotykane w polskim sektorze publicznym. Włodarze powinni ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących w sposób gwarantujący zachowanie lub zwiększenie obecnego średniego poziomu nadwyżki operacyjnej. Dotowanie edukacji w kwocie ok. 100% subwencji otrzymywanej na to zadanie jest prawidłową decyzją społeczną, ale należy mieć na uwadze, że Gmina może zostać zmuszona do ograniczenia poziomu tej dotacji w przypadku wystąpienia niekorzystnej sytuacji finansowej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 90 mln PLN, poziom długu jest podobny jak na początku tego okresu. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Przyszłe plany związane z długiem długoterminowym powinny uwzględniać konieczność bieżącego zarządzania długiem już zaciągniętym. Nie spodziewamy się znaczącej poprawy wskaźników obsługi długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie, ale jest to możliwe w dłuższej perspektywie (po zakończeniu aktualnych wydatków wynikających z realizacji przedsięwzięć WPF).
  • Gmina znajduje się w bliskiej odległości od Wrocławia, Leszna i dalej Poznania.. Jest bardzo dobrze skomunikowana dzięki m.in. bezpośredniej bliskości trasy ekspresowej. Otoczenie mikro i makro Gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w podobnym stopniu jak ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami (szczególnie poziomem edukacji) a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym, jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku ponadplanowego zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 7% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała zmniejszanie poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 9%. Oczekujemy potwierdzenia tego trendu w wykonaniu roku 2017.

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski