Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Lesznowola, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółki gminnej.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 170,08 mln zł w 2013 roku do 196,30 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 2,91%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,05%. Jeśli w kolejnych latach gmina osiągałaby nadwyżkę operacyjną równą planowanej na rok 2018 i przeznaczała ją w całości na spłatę zobowiązań to okres spłaty zadłużenia wyniósłby niespełna 5 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 3 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach wskazuje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 150 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu o 11 mln zł.

Istotnym czynnikiem ryzyka wpływającym na ocenę ratingową jest kwestia potencjalnej konieczności zwrotu zaliczek, otrzymanych przez gminę przy zawieraniu umów użytkowania działek po dawnym Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych (KPGO). W naszej ocenie gmina jest w znacznym stopniu przygotowana na wystąpienie scenariusza negatywnego, oznaczającego konieczność zwrotu zaliczek. Mimo to zakończenie sporu będzie kluczowe dla przyznania oceny ratingowej w kolejnych okresach. Powstanie konieczności zwrotu przez gminę otrzymanych zaliczek wraz z odsetkami ustawowymi (na koniec 2018 r. szacowane w kwocie ok. 90 mln zł) może spowodować obniżenie oceny ratingowej co najmniej do poziomu BBB. W najbliższej perspektywie nie spodziewamy się materializacji tego ryzyka, będzie ono nadal monitorowane i uwzględniane w każdej kolejnej aktualizacji oceny ratingowej.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: zwiększenie poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 10%, dalszy spadek zadłużenia.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: negatywne zakończenie sporu dotyczącego działek po KPGO połączone z problemami ze sprzedażą gruntów gminnych oraz brak woli przeniesienia dzierżawy przez partnerów gminy, wymuszające znaczny wzrost zadłużenia. Negatywnie na ocenę może wpłynąć również obniżenie poziomu marży operacyjnej poniżej 5% i zachwianie trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowane wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

Kontakt:

Jacek Krawiec

Analityk Prowadzący
jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Gminy Lesznowola