Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Lesznowola, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz poziom obsługi zadłużenia w stosunku do środków operacyjnych. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 170,08 mln zł w 2013 roku do 204,54 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 3,76%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 38,60% do 59,76% dochodów bieżących. Średnio 37,68% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 2,87%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi niemal 9 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie niespełna 4 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej utrzymywał się na przeciętnym poziomie w latach 2015-2018. Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 150 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 11 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Istotnym czynnikiem ryzyka wpływającym na ocenę ratingową jest kwestia potencjalnej konieczności zwrotu zaliczek, otrzymanych przez gminę przy zawieraniu umów dzierżawy działek po KPGO. W naszej ocenie gmina jest w znacznym stopniu przygotowana na wystąpienie scenariusza negatywnego, oznaczającego konieczność zwrotu zaliczek. Mimo to zakończenie sporu będzie kluczowe dla przyznania oceny ratingowej w kolejnych okresach.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: pozytywne zakończenie sporu dotyczącego działek po KPGO, likwidujące ryzyko zwrotu zaliczek otrzymanych przez gminę, zwiększenie poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 10%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: negatywne zakończenie sporu dotyczącego działek po KPGO, oznaczające konieczność zwrotu otrzymanych przez gminę zaliczek oraz wynikający z tego znaczny wzrost zadłużenia, obniżenie poziomu marży operacyjnej poniżej 5% i zachwianie trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

Kontakt:

Jacek Krawiec

Analityk Prowadzący
jacek.krawiec@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy Gminy Lesznowola