Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej poprawną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, bezpieczną sytuację płynnościową budżetu oraz umiarkowany w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia (należy tutaj podkreślić, że znacząca część środków zakwalifikowanych jako spłata zadłużenie i zaciągnięcie nowego długu stanowi refinansowanie umowy subrogacji na kwotę 42,76 mln PLN). Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółki gminnej.
Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.
Dochody bieżące jednostki w latach 2014-2019 wzrastały ze 96,44 mln zł w 2014 roku do 137,26 mln zł w 2019 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,31%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,19% do 47,24% dochodów bieżących. Średnio 47,97% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.
Przeciętny koszt długu gminy wynosi 4,46%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2019 wynosi 10,89 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2014-2019, wówczas wartość tego wskaźnika zwiększy się do 14 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe, a analiza trendów wskazuje na znaczącą poprawę sytuacji finansowej w ciągu ostatnich 7 lat. Z uwagi na skuteczność czynności mających na celu poprawę sytuacji finansowej Kluczborka, podejmowanych w ostatnich latach przez Zarząd Gminy, zespół analityczny podjął decyzję o podniesieniu oceny jakościowej, co przeniosło isę na podniesienie oceny ratingowej. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 54% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.
Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 70 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 11,0 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.
Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 70%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%.
Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych na przykład wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy – Kluczbork