Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Grodzisk Mazowiecki, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.
Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.
Dochody bieżące jednostki w latach 2014-2019 wzrastały ze 150,17 mln zł w 2014 roku do 271,05 mln zł w 2019 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 12,54%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 51,38% do 57,00% dochodów bieżących. Średnio 42,00% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.
Przeciętny koszt długu gminy wynosi 2,99%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2019 wynosi 2,17 roku. Jeżeli rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2014-2019, wówczas wartość tego wskaźnika nie zmieni się.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w całym analizowanym okresie i planowane jest jego utrzymanie w roku bieżącym. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 60% w latach 2014-2019) na dochodach własnych gminy.
Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 263 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 20,3 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.
Czynniki determinujące podniesienie oceny: utrzymanie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 30%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 18%.
Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 15% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2017, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

 

Kontakt:

Krzysztof Waśko
Analityk Prowadzący

krzysztof.wasko@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Raport ratingowy – Grodzisk Mazowiecki