INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Gdynia – długoterminowy rating krajowy „A-”. Perspektywa ratingu jest pozytywna.

Jest to rating zamówiony.

Raport: Raport Miasta Gdynia
Data Ratingu:
 1 grudnia 2017 r.
Podmiot: Gdynia
Długoterminowy rating krajowy: A-
Długoterminowy rating międzynarodowy: –
Perspektywa: pozytywna
Kraj: Polska

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Gdynia, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 985,22 mln zł w 2012 roku do 1 359,63 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,65%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 50,42% dochodów bieżących. Średnio 33,79% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,03%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 27,06 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do 17 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2012-2015. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2017, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 70% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 65% w latach 2012-2017) na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 914 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu o 90,8 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: zmniejszanie poziomu zadłużenia, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 6-7%. Uprawomocnienie się wyroku Sądu dotyczącego decyzji Komisji Europejskiej w sprawie o dofinansowanie lotniska w Gdyni.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

Kontakt:

Pierwszy analityk:
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk:
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski