INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Gdynia – długoterminowy rating krajowy „A-„. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

 

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating miasta odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne miasta Gdynia, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 985,22 mln zł w 2012 roku do 1 335,24 mln zł w 2017 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,27%. Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 50,42% dochodów bieżących. Średnio 33,79% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,88%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną – wynosi 23,88 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych miasta.

Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 1,15 mld zł, planowany na koniec roku poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 0,17 mld zł. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 6- 7%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych. Przykładem do rozważań na tym polu może być ewentualna niekorzystna dla miasta kwestia kosztów dalszej działalności lotniska i zobowiązań spółki je obsługującej.

Kontakt:

Pełen Raport dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Miasta Gdynia
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

 

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

 

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski