INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Bełchatów – długoterminowy rating krajowy „BBB”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating gminy odzwierciedla stabilne wyniki operacyjne Gminy Bełchatów, jej odpowiednią zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie znaczny w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia i kondycję finansową spółki komunalnej.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Właściwe wydaje się jednak takie zarządzanie długiem, które gwarantowałoby jego w pełni bezpieczną spłatę (spłaszczenie rocznych spłat zobowiązań bez wydłużania okresu ich spłaty).

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 29,05 mln zł w 2012 roku do 46,49 mln zł w 2017 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 9,86%. Dochody podatkowe Gminy stanowiły od 45,30% do 50,57% dochodów bieżących. Średnio 47,51% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu Gminy wynosi 2,93%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym Gmina spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną – wynosi ponad 9 lat.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. W roku 2016 Gmina obroniło ten trend i planuje utrzymanie również w roku bieżącym. Analiza budżetów Gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych Gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (w tym plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych na blisko 52 mln zł, planowany na koniec roku poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 18 mln zł. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 7%. Oczekujemy potwierdzenia tego trendu w pierwszych 3 kwartałach tego roku.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 5% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów do wydatków operacyjnych.

Raport Ratingowy Gminy Bełchatów

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski