INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Bełchatów – długoterminowy rating krajowy „BBB”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Raport: Raport Gminy Bełchatów
Data Ratingu:
 8 września 2017 r.
Podmiot: Bełchatów
Długoterminowy rating krajowy: BBB
Długoterminowy rating międzynarodowy: –
Perspektywa: stabilna
Kraj: Polska

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating gminy odzwierciedla stabilne wyniki operacyjne Gminy Bełchatów, jej odpowiednią zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie znaczny w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia i kondycję finansową spółki komunalnej.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Właściwe wydaje się jednak takie zarządzanie długiem, które gwarantowałoby jego w pełni bezpieczną spłatę (spłaszczenie rocznych spłat zobowiązań bez wydłużania okresu ich spłaty).

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 29,05 mln zł w 2012 roku do 46,83 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 10,02%. Dochody podatkowe gminy stanowiły od 44,65% do 50,57% dochodów bieżących. Średnio 47,51% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 2,33%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 11,60 roku.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Agencja podtrzymuje ocenę ratingową i jej perspektywę. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. W roku 2016 Gmina obroniła ten trend i planuje go utrzymać również w roku bieżącym. Analiza budżetów Gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych Gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 44 mln zł, planowany na koniec roku poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 15,2 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%. Oczekujemy potwierdzenia tego trendu w kolejnym kwartale.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 5% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów do wydatków operacyjnych.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk:
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk:
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski