Polityka prywatności serwisu internetowego

 Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego prowadzonego przez agencję ratingową INC Rating (www.incrating.pl) i dokonuje objaśnienia sposobu gromadzenia i ochrony danych osobowych (użytkowników) korzystających z serwisu internetowego agencji. Użytkownicy korzystający z serwisu internetowego INC Rating wyrażają akceptację niniejszej polityki prywatności i zgadzają się na przetwarzanie polityki prywatności oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i opisanymi poniżej warunkami.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Korzystanie z serwisu internetowego agencji ratingowej INC Rating nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania. Przekazywane przez użytkowników serwisu internetowego agencji ratingowej INC Rating dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu z Państwem, lub też umieszczenia Państwa na liście odbiorców wiadomości dotyczących ratingów nadawanych przez INC Rating.

Poprzez nasz serwis internetowy mogą być także gromadzone dane nieosobowe (np. nazwa domeny, adres IP komputera, rodzaj przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być, aby dokonać analizy i przeglądu statystyk dotyczących prowadzonego przez INC Rating serwisu internetowego.

Wykorzystywanie danych osobowych

Agencja ratingowa INC Rating gromadzone przez nią dane osobowe będzie użytkować wyłącznie na własne potrzeby (m.in. tworzenia bazy klientów, dystrybucji wiadomości, newsletterów, biuletynów informacyjnych, badania zapotrzebowania klientów itp.).

 Agencja ratingowa INC Rating prowadząc swój serwis internetowy nie dokonuje podziału, licencjonowania i odsprzedaży jakichkolwiek danych osobowych gromadzonych poprzez jej serwis internetowy. Zebrane dane mogą zostać przekazane w wyjątkowej sytuacji jedynie następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym prowadzonej przez agencję ratingową INC Rating działalności gospodarczej, bądź też niezależnym podmiotom zewnętrznym działającym jako zleceniobiorcy zatrudnieni przez agencję ratingową INC Rating w celu wykonania na jej zlecenie lub w jej imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami.

Środki bezpieczeństwa

Agencja ratingowa INC Rating prowadząc swój serwis internetowy posługuje się odpowiednimi środkami ostrożności w celu zapewnienia ochrony gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem i nieupoważnionym dostępem lub potencjalną modyfikacją. Do wymienionych środków ostrożności agencja ratingowa INC Rating zalicza m.in. środki prawne, administracyjno-organizacyjne i techniczne (takie jak zapory sieciowe, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i w razie konieczności – technologie szyfrujące).

Agencja ratingowa INC Rating zastrzega jednak, że po mimo wszelkich środków bezpieczeństwa podjętych w celu utworzenia i zachowania bezpiecznego w korzystaniu serwisu internetowego – niemożliwym jest pełne zagwarantowanie poufności przekazywanych poprzez ten serwis danych i materiałów. Jako użytkownicy publicznej sieci Internet, musicie Państwo liczyć się i akceptować potencjalne ryzyko negatywnych skutków działań, noszących znamiona przestępstwa podejmowanych przez innych użytkowników korzystających z tej sieci.