Piotrków Trybunalski z oceną ratingową „A”

Agencja ratingowa INC Rating w dniu dzisiejszym, przyznała długoterminowy rating krajowy Miastu Piotrków Trybunalski na poziomie „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Piotrków Trybunalski, wysoką zdolność miasta do finansowania inwestycji ze środków własnych, bardzo dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 325,22 mln zł w 2013 roku do 401,77 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 4,32%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 35,09% do 38,11% dochodów bieżących. Średnio 38,35% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,19%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018, wynosi niecałe 10 lat.

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej utrzymywał się na wysokim poziomie w latach 2013-2017. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Dodatkowym czynnikiem wywierającym presję na poziom nadwyżki po roku 2017 jest zakończenie rozliczenia zwrotu podatku VAT zapłaconego podczas realizacji projektu „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 48% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Ocena może zostać podniesiona w przypadku utrzymania relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 20%, przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu marży operacyjnej powyżej 8%. Obniżenie zaś może nastąpić w przypadku zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 4% i zachwianiu trendu dochodów i wydatków operacyjnych, spowodowanych na przykład istotnym wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

Tagi: ,