Ocena ratingowa obligacji przychodowych MPK – Łódź Spółka z o.o.

INC RATING przyznaje długoterminowy krajowy i międzynarodowy rating kredytowy obligacjom przychodowym emitowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. Rating krajowy to „A-„, a międzynarodowy to „BBB”. Perspektywa ratingu w obu przypadkach jest stabilna. Jest to rating zamówiony.

Rating obligacji przychodowych odzwierciedla wpływy z przychodów przedsięwzięcia oraz dokapitalizowania przez Miasto Łódź stale przewyższające kwoty należne Obligatariuszom. W ocenie uwzględniona została również płynność finansowa Emitenta, a także sytuacja budżetowa jedynego właściciela Emitenta, a zarazem głównego odbiorcy usług – Miasta Łódź.

Przychody generowane przez projekt, zabezpieczone umową z Miastem Łódź, powiększone o wpływy z dokapitalizowania przez Miasto, również zabezpieczone umową, w analizowanym okresie stale przewyższają kwoty wypłacane Obligatariuszom. Średnio w latach 2012-2017 nadwyżka ta wynosiła 157% kwot należnych Obligatariuszom. Dzięki temu Emitent jest w stanie pokryć znaczną część kosztów przedsięwzięcia Łódzki Tramwaj Regionalny z powstałej nadwyżki.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ

Rating odzwierciedla stałą płynność programu obligacji przychodowych, która w naszej opinii pozostanie dostateczna i dobrze chroniona aż do terminu zapadalności. Oczekujemy również, że program będzie nadal wyodrębniany z innych operacji Emitenta. Sytuacja finansowa Miasta Łódź i jego program zadłużania zostały uwzględnione w niniejszej ocenie zgodnie z metodologią oceny sektora spółek komunalnych w Polsce, stosowaną przez INC Rating.

Miasto Łódź reguluje swoje zobowiązania, wynikające z umów o świadczenie usług transportowych w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR), wobec Emitenta bez opóźnień. Zarówno projekt, jak i Emitent są silnie powiązane na poziomie prawnym, strategicznym, a także kontroli i integracji ze strukturami Miasta Łódź. Na koniec maja 2018 roku (ostatnia data wykupu obligacji) wartość obligacji pozostałych do wykupu wyniosła 86,8 mln PLN (ze 166 mln PLN emisji pierwotnej) co stanowiło 21,58% zobowiązań Emitenta (wg stanu na 31.12.2017 pomniejszonego o wartość obligacji wykupionych w maju 2018 r.).

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Zarówno Emitent, jak i jego jedyny udziałowiec (Miasto Łódź) posiadają stabilne podstawy finansowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej przez Miasto Łódź jest stabilny, a przychody z działalności operacyjnej Emitenta pokrywają jego bieżące zobowiązania. Emitent prawidłowo zawiązuje rezerwy na przyszłe lub potencjalne wydatki.

Planowane przez Emitenta zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jego zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: Pełna gwarancja od Miasta Łodzi obejmująca całość zobowiązań MPK – Łódź Spółka z o.o. wynikających z programu emisji obligacji przychodowych lub wzmocnienie oceny wiarygodności kredytowej miasta Łódź może prowadzić do podwyższenia ratingu.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: Rating obligacji przychodowych może zostać obniżony, jeżeli ochrona obligatariuszy ulegnie osłabieniu lub jeśli płynność Emitenta znacząco się pogorszy. Każde osłabienie o strategicznym znaczeniu MPK – Łódź Spółka z o.o. względem Miasta Łodzi prowadzące do zmniejszonej chęci wsparcia firmy mogą powodować obniżenie ratingu. Obniżenie ratingu może również wynikać ze słabszej wydajności fiskalnej lub większego zadłużenia miasta Łodzi, prowadzących do pogorszenia wewnętrznej oceny zdolności kredytowej przez Obligatariuszy.

Raport ratingowy MPK – Łódź Spółka z o.o.

Research report MPK – Łódź Spółka z o.o.

Tagi: ,